nybjtp

Galaýy fosfor bürünç

 • Compliant With International Standard Tin Phosphor Bronze Tube

  Halkara standart galaýy fosfor bürünç turbasyna laýyk gelýär

  Giriş Galaýy-fosforly bürünç turbanyň çig maly, esasy garyndy elementleri hökmünde galaýy we fosfor-fosfor bilen bürünç bolup, düzüminde 2-8% galaýy, 0,1-0,4% fosfor bar, galanlary mis bolup, iň irki garyndysydyr. Adamlar.Irki adamlar bu garyndyny şol döwürde oba hojalygynda, senagatda we harby taýdan uly rol oýnan bürünç gap-gaçlar üçin ulanypdyrlar.Entek galan zatlar bar, bu garyndyny görmek üçin ýeterlik ...
 • Specializing In The Production Of High-Quality Raw Material Tin Phosphor Bronze Wire

  Qualityokary hilli çig mal galaýy fosfor bürünç simini öndürmekde ýöriteleşmek

  Giriş Galaýy fosfor mis simiň aşgazan garşylygy, aşgazan garşylygy, ajaýyp çeýeligi we kebşirleýiş ukyby bar. Çig mal fosfor mis, 0.03 ~ 0.35%, galaýy 5 ~ 8% we beýleki yz elementleri bilen bürünçden durýar. demir Fe, sink Zn we ş.m. ýaly oňat süýşme we ýadawlyga garşylygy bar.Elektrik we mehaniki materiallar üçin ulanylyp bilner, ygtybarlylygy has ýokary ...
 • Qsn6.5-0.1 C5191 Tin Phosphor Bronze Rod

  Qsn6.5-0.1 C5191 Galaýy fosfor bürünç hasasy

  Giriş Galaýy fosfor bürünç lentasy, gowy elektrik geçirijiligi, pes ýylylyga, howpsuzlygy we ýadawlyga garşy mis erginidir.Fosfor galaýy bürünç oňat mehaniki aýratynlyklara eýedir we ýokary takyklygy gaýtadan işleýän enjamlaryň könelmegine çydamly we elastik bölekleri hökmünde ulanylyp bilner.Gowy köýnek garşylygy we ýadawlyga garşylygy, şeýle hem himiki durnuklylygy ulanmak bilen, enjamyň baglanyşyk böleginde pyçaklanyp bilner ...
 • Wear-Resistant Machined Tin Phosphor Bronze Tape

  Geýmäge çydamly maşynly galaýy fosfor bürünç lentasy

  Giriş Galaýy fosfor bürünç lentasy ýokary güýçlilik, oňat çeýeligi, oňat öndürijiligi, aňsat kebşirlemek we süýümli kebşirlemek we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir, howada, süýji suwda we deňiz suwunda poslama garşylygy gowy, işleýşi gowy we gyzgyn basmak üçin amatly.Esasanam suw buglarynda, deňiz suwlarynda we beýleki şertlerde galaýy fosfor bürünç poslama garşylygy sebäpli möhüm rol oýnap biler....
 • Tin-phosphor Bronze Sheet

  Galaýy-fosfor bürünç listi

  Giriş Galaýy-fosforly bürünç list, poslama garşylygy has ýokary, könelişen garşylygy we täsir edende uçmaz.Orta tizlikli we agyr ýükli podşipnikler üçin iň ýokary iş temperaturasy 250 is.Galaýy fosfor bürünç, gowy elektrik geçirijiligi bolan, ýylylygy aňsatlaşdyrmaýan, howpsuzlygy üpjün edýän we güýçli ýadawlyga garşy erginli misdir.Adatça howanyň berkligini talap etmeýän we ünsi jemläp bilýän meýdanlarda ulanylýar ...