nybjtp

Bürünç garyndysy

 • Silicon Bronze Tube For Wear-Resistant Bearing

  Geýimlere çydamly rulman üçin kremniý bürünç turbasy

  Giriş Silikon bürünç turbasynyň ýokary mehaniki aýratynlyklary, aşgazany we poslama garşylygy, kebşirlenýän, magnit däl, ýokary berkligi bar we elastik bölekleri we könelişýän bölekleri öndürmek üçin amatly.Materialyň özi pes temperatura şertlerinde öndürijiligine täsir etmezlik häsiýetine eýe, şonuň üçin ony dürli meýdanlarda turbageçirijiler üçin ulanyp bolýar we himiki aýratynlyklary birneme durnukly, ...
 • Silicon Bronze Wire Argon Arc Welding Wire S211

  Silikon bürünç sim Argon ark kebşirleýiş sim S211

  Giriş Silikon bürünç simiň ýokary güýji we gatylygy, oňat eşik garşylygy we ýokary çeýeligi bar.Has oňat elastik materialdyr. Silikon misiň gatylygyny we berkligini ýokarlandyryp biler, ýöne misiň elektrik geçirijiligini we ýylylyk geçirijiligini ep-esli azaldar.Şonuň üçin kremniý elementini goşandan soň emele gelen kremniniň bürünç garyndysy kabul ediş böleginiň has köp bölegi üçin ulanylyp bilner.Bilen ...
 • C65500 C65800 Silicon Bronze Rod With Good Plasticity

  C65500 C65800 Gowy plastiklik bilen kremniý bürünç çybyk

  Giriş Silikon bürünç çybygyň howada, suwa, tebigy süýji suwlara we deňiz suwlaryna güýçli poslama garşylygy bar, sebäbi onuň ýüzi dykyz we gaty hlorid filmini emele getirer, ýöne akym tizligi 1,5 m-den geçmeli däldir, ýogsam, oksid filmi bolar ýok etdi we goragy ýitirdi.Temperatura 60 than-dan ýokary bolsa ýa-da suwda CO we kislorod bar bolsa, eroziýa tizlenýär.Önümler ...
 • Cw111C Fatigue Resistant High Elasticity Silicon Bronze Belt

  Cw111C ýadawlyga çydamly ýokary çeýeligi Silikon bürünç guşak

  Giriş Silikon bürünç zolagy geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi boýunça kümüşden soň ikinji ýerde durýar we elektrik we ýylylyk geçiriji enjamlar öndürmekde giňden ulanylýar.Mis howada, deňiz suwunda we käbir oksidlenmeýän kislotalarda, aşgar, duz ergininde we himiýa pudagynda ulanylýan dürli organiki kislotalarda gowy poslama garşylygy bar.Adaty ýagdaýlarda kremniniň bürünçiniň üstündäki oksid filmi goralyp bilner ...
 • Anti-Fatigue And Wear-Resistant High-Precision Silicon Bronze Plate

  Fatadawlyga garşy we geýmäge çydamly ýokary takyklyk kremniý bürünç plastinka

  Giriş Silikon bürünç listi marganes we nikel elementlerini öz içine alýan kremniý bürünçdir.Strengthokary kuwwatlylygy, gaty oňat garşylygy bilen, ýylylygy bejermek güýçlendirilip bilner, söndürmek we gyzdyrmak güýji we gatylygy ep-esli gowulaşyp biler, atmosferada süýji suw we deňiz suwy ýokary poslama garşylygy, kebşirleýşi we oňat işleýşi bar.Surfaceer ýüzünde dykyz birleşme gorag filmini emele getirip bilýändigi sebäpli, gaty oýnap biler ...
 • Wear-Resistant And Corrosion-Resistant Qal9-4 Aluminum Bronze Pipe Etc

  Geýmäge çydamly we poslama garşy Qal9-4 Alýumin bürünç turba we ş.m.

  Giriş Ajaýyp hasyl güýji, gysyjy güýç, ýokary gatylyk we ýeterlik uzalma bar.Agyr we ýokary täsirli goşundylar üçin oňat göteriji materialdyr.Misiň özi gaty gymmat material däldigi sebäpli, bu ugurlarda gaty möhüm rol oýnap biler.Önümler programmasy E ...
 • S218 Gaomang Aluminum Bronze Wire Ultrafine Aluminum Bronze Wire

  S218 Gaomang alýumin bürünç sim Ultrafin alýumin bürünç sim

  Giriş Guramamyz dürli alýumin bürünç simleri hödürleýär.Biziň hödürleýän önümlerimiz, ýokary hilli materiallary ulanyp, ýokary netijeli toparymyz tarapyndan öndürilýär.Dürli pudaklarda kesgitlenen hil görkezmelerine laýyklykda öndürilen bu önümleriň hemmesiniň dürli adaty modelleri bar.Elbetde, dürli zerurlyklaryňyz bar bolsa, hünärmen önümçilik desgalarymyzyň we toparlarymyzyň bardygyny hem aýdyp bilersiňiz ...
 • Aluminum Bronze Rod Professional Production High Precision

  Alýumin bürünç çybyk hünär önümçiligi ýokary takyklyk

  Giriş Alýuminiý bürünç çybyk, poslama garşylygy, ep-esli ýük astynda ajaýyp göterijilik ukybyny we otagda we ýokary temperaturada gaty ýokary güýji talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Alýumin bürünç önümleri köplenç daşky gurşawyň has aşa bolmagy mümkin käbir ssenariýalarda ulanylýandygy sebäpli, önümleriň hiline ýokary talaplar bolar.Bizi saýlap bilersiňiz....
 • Qal9-2 Qal10-4-4 Aluminum Bronze Belt Can Be Customized

  Qal9-2 Qal10-4-4 Alýumin bürünç guşak özleşdirilip bilner

  Giriş Alýumin bürünç guşagynyň ajaýyp aýratynlygy ýokary güýç we gowy aşaga garşylykdyr.Demir we marganes elementlerini öz içine alýan alýumin bürünç ýokary kuwwata we aşaga garşylygy bar.Söndürilenden we gyzdyrylandan soň gatylygy gowulaşdyryp bolýar.Atmosferadaky ýokary temperatura poslama we okislenmä garşydyr.Gowy kebşirleme.Süýümleri kebşirlemek aňsat däl, gyzgyn basylanda gaýtadan işlemek mümkinçiligi gowy ...
 • Ca103 Free Cutting Wholesale Aluminum Bronze Sheet

  Ca103 Mugt kesiş lomaý alýumin bürünç listi

  Giriş Alýumin bürünç listi köp sanly önümçilikde giňden ulanylýar.Berilýän çäk, kesgitlenen programma talaplaryna laýyklykda hünärmenler tarapyndan hem düzülip bilner.Alýumin bürünç listi hil barlagynyň berk ýolbaşçylygynda barlanýar.Önümiň berkligi we beýleki ajaýyp häsiýetleri bar.Hödürlenýän diapazon hil taýdan ygtybarly we şonuň üçin dürli induslarda giňden ulanylýar ...
 • Qcd1 C16200 Cadmium Bronze Tube Can Be Customized Size

  Qcd1 C16200 Kadmium bürünç turbasy aýratynlaşdyrylan ululykda bolup biler

  Giriş Kadmiý bürünç turbasynyň okislenme garşylygy arassa misiňkä meňzeýär, poslama garşylygy sap misiňkä meňzeýär, galvaniki poslama garşylygy sap misden has gowy we kebşirleýiş has gowudyr.Garyndy kebşirlemegiň oňat ýerine ýetirijiligine eýedir we kebşirlemek, ýanmak, şeýle hem fleş kebşirlemek we ýer bilen kebşirlemek aňsat.Önümler ...
 • High Strength Durable Cadmium Bronze Wire For Electrical Use

  Elektrik ulanmak üçin ýokary güýçli çydamly kadmium bürünç sim

  Giriş Kadmium bürünç hasasy, 0,8% ~ 1,3% kadminiň köpçülik bölegini öz içine alýan ýokary mis erginidir.Temperatureokary temperaturada kadmium we mis gaty ergin emele getirýär.Temperaturanyň peselmegi bilen kadminiň misdäki gaty erginligi birden peselýär we 300 below-dan 0,5% pes bolýar, p-faza (Cu2Cd) çökýär.Kadminiň düzüminiň pesligi sebäpli.Ygalyň fazasynyň bölejikleri güýçlendiriji täsiri gaty gowşak.Şonuň üçin a ...
12345Indiki>>> 1/5 sahypa