nybjtp

Silikon bürünç

 • Silicon Bronze Tube For Wear-Resistant Bearing

  Geýimlere çydamly rulman üçin kremniý bürünç turbasy

  Giriş Silikon bürünç turbasynyň ýokary mehaniki aýratynlyklary, aşgazany we poslama garşylygy, kebşirlenýän, magnit däl, ýokary berkligi bar we elastik bölekleri we könelişýän bölekleri öndürmek üçin amatly.Materialyň özi pes temperatura şertlerinde öndürijiligine täsir etmezlik häsiýetine eýe, şonuň üçin ony dürli meýdanlarda turbageçirijiler üçin ulanyp bolýar we himiki aýratynlyklary birneme durnukly, ...
 • Silicon Bronze Wire Argon Arc Welding Wire S211

  Silikon bürünç sim Argon ark kebşirleýiş sim S211

  Giriş Silikon bürünç simiň ýokary güýji we gatylygy, oňat eşik garşylygy we ýokary çeýeligi bar.Has oňat elastik materialdyr. Silikon misiň gatylygyny we berkligini ýokarlandyryp biler, ýöne misiň elektrik geçirijiligini we ýylylyk geçirijiligini ep-esli azaldar.Şonuň üçin kremniý elementini goşandan soň emele gelen kremniniň bürünç garyndysy kabul ediş böleginiň has köp bölegi üçin ulanylyp bilner.Bilen ...
 • C65500 C65800 Silicon Bronze Rod With Good Plasticity

  C65500 C65800 Gowy plastiklik bilen kremniý bürünç çybyk

  Giriş Silikon bürünç çybygyň howada, suwa, tebigy süýji suwlara we deňiz suwlaryna güýçli poslama garşylygy bar, sebäbi onuň ýüzi dykyz we gaty hlorid filmini emele getirer, ýöne akym tizligi 1,5 m-den geçmeli däldir, ýogsam, oksid filmi bolar ýok etdi we goragy ýitirdi.Temperatura 60 than-dan ýokary bolsa ýa-da suwda CO we kislorod bar bolsa, eroziýa tizlenýär.Önümler ...
 • Cw111C Fatigue Resistant High Elasticity Silicon Bronze Belt

  Cw111C ýadawlyga çydamly ýokary çeýeligi Silikon bürünç guşak

  Giriş Silikon bürünç zolagy geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi boýunça kümüşden soň ikinji ýerde durýar we elektrik we ýylylyk geçiriji enjamlar öndürmekde giňden ulanylýar.Mis howada, deňiz suwunda we käbir oksidlenmeýän kislotalarda, aşgar, duz ergininde we himiýa pudagynda ulanylýan dürli organiki kislotalarda gowy poslama garşylygy bar.Adaty ýagdaýlarda kremniniň bürünçiniň üstündäki oksid filmi goralyp bilner ...
 • Anti-Fatigue And Wear-Resistant High-Precision Silicon Bronze Plate

  Fatadawlyga garşy we geýmäge çydamly ýokary takyklyk kremniý bürünç plastinka

  Giriş Silikon bürünç listi marganes we nikel elementlerini öz içine alýan kremniý bürünçdir.Strengthokary kuwwatlylygy, gaty oňat garşylygy bilen, ýylylygy bejermek güýçlendirilip bilner, söndürmek we gyzdyrmak güýji we gatylygy ep-esli gowulaşyp biler, atmosferada süýji suw we deňiz suwy ýokary poslama garşylygy, kebşirleýşi we oňat işleýşi bar.Surfaceer ýüzünde dykyz birleşme gorag filmini emele getirip bilýändigi sebäpli, gaty oýnap biler ...