nybjtp

Sorag-jogap

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Öndüriji?

Hawa, öndüriji, Çingdaoda, Taýanda we Şandong welaýatynyň beýleki ýerlerinde öz zawodlarymyz bar.Esasy önümleri öndürýäris we eksport edýäris: mis we mis garyndy listleri, zolaklar, folga, çybyklar, simler, turbalar we ýörite şekilli mis material önümleri we birleşdirilen materiallar, ýokary tehnologiýaly materiallar we ş.m. Mis önümleriniň doly bahalary, dürli görnüşleri bar aýratynlyklary we ýokary tehniki ülňüler.Önümler elektrik desgalarynda, elektron maglumatlarynda, awtoulaglarda, tehnikalarda, gämilerde, howa giňişliginde we esasy enjamlarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Hil gözegçiligiňiz barmy?

Hawa, BV, SGS we beýleki şahadatnamalary aldyk.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Harytlar ätiýaçda bolsa, adatça 7-14 gün bolýar.Ora-da harytlar ätiýaçda ýok bolsa, 25-45 gün bolýar we mukdar bilen hasaplanmaly.

Sitirlemäni nädip almaly?

Iň oňat sitata berip biler ýaly, material, ululyk, şekil we ş.m. önümiň aýratynlyklaryny bermegiňizi haýyş edýäris.

Birnäçe nusga alyp bilerismi?Töleg barmy?

Hawa, sanawymyzda ulanyp boljak nusgalary alyp bilersiňiz.Hakyky nusga mugt, ýöne müşderi ýük tölemeli.

Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

Hawa, müşderiler üçin nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä sazlap bileris, galyplary we gurallary öndürip bileris.

Uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin arzanladyşlar barmy?

Müşderilerimiziň gyzyklanmalaryny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahalaryny saklaýarys.Uzak möhletli hyzmatdaşlygy bolan müşderilere iň amatly VIP bahalaryny bereris.