nybjtp

Alýumin bürünç

 • Wear-Resistant And Corrosion-Resistant Qal9-4 Aluminum Bronze Pipe Etc

  Geýmäge çydamly we poslama garşy Qal9-4 Alýumin bürünç turba we ş.m.

  Giriş Ajaýyp hasyl güýji, gysyjy güýç, ýokary gatylyk we ýeterlik uzalma bar.Agyr we ýokary täsirli goşundylar üçin oňat göteriji materialdyr.Misiň özi gaty gymmat material däldigi sebäpli, bu ugurlarda gaty möhüm rol oýnap biler.Önümler programmasy E ...
 • S218 Gaomang Aluminum Bronze Wire Ultrafine Aluminum Bronze Wire

  S218 Gaomang alýumin bürünç sim Ultrafin alýumin bürünç sim

  Giriş Guramamyz dürli alýumin bürünç simleri hödürleýär.Biziň hödürleýän önümlerimiz, ýokary hilli materiallary ulanyp, ýokary netijeli toparymyz tarapyndan öndürilýär.Dürli pudaklarda kesgitlenen hil görkezmelerine laýyklykda öndürilen bu önümleriň hemmesiniň dürli adaty modelleri bar.Elbetde, dürli zerurlyklaryňyz bar bolsa, hünärmen önümçilik desgalarymyzyň we toparlarymyzyň bardygyny hem aýdyp bilersiňiz ...
 • Aluminum Bronze Rod Professional Production High Precision

  Alýumin bürünç çybyk hünär önümçiligi ýokary takyklyk

  Giriş Alýuminiý bürünç çybyk, poslama garşylygy, ep-esli ýük astynda ajaýyp göterijilik ukybyny we otagda we ýokary temperaturada gaty ýokary güýji talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Alýumin bürünç önümleri köplenç daşky gurşawyň has aşa bolmagy mümkin käbir ssenariýalarda ulanylýandygy sebäpli, önümleriň hiline ýokary talaplar bolar.Bizi saýlap bilersiňiz....
 • Qal9-2 Qal10-4-4 Aluminum Bronze Belt Can Be Customized

  Qal9-2 Qal10-4-4 Alýumin bürünç guşak özleşdirilip bilner

  Giriş Alýumin bürünç guşagynyň ajaýyp aýratynlygy ýokary güýç we gowy aşaga garşylykdyr.Demir we marganes elementlerini öz içine alýan alýumin bürünç ýokary kuwwata we aşaga garşylygy bar.Söndürilenden we gyzdyrylandan soň gatylygy gowulaşdyryp bolýar.Atmosferadaky ýokary temperatura poslama we okislenmä garşydyr.Gowy kebşirleme.Süýümleri kebşirlemek aňsat däl, gyzgyn basylanda gaýtadan işlemek mümkinçiligi gowy ...
 • Ca103 Free Cutting Wholesale Aluminum Bronze Sheet

  Ca103 Mugt kesiş lomaý alýumin bürünç listi

  Giriş Alýumin bürünç listi köp sanly önümçilikde giňden ulanylýar.Berilýän çäk, kesgitlenen programma talaplaryna laýyklykda hünärmenler tarapyndan hem düzülip bilner.Alýumin bürünç listi hil barlagynyň berk ýolbaşçylygynda barlanýar.Önümiň berkligi we beýleki ajaýyp häsiýetleri bar.Hödürlenýän diapazon hil taýdan ygtybarly we şonuň üçin dürli induslarda giňden ulanylýar ...