nybjtp

Mis garyndysy

 • Copper-nickel-silicon Alloy Tube

  Mis-nikel-kremniý garyndy turbasy

  Giriş Mis-nikel-kremniy garyndy turbalary rölelerde, jübi telefonynyň böleklerinde, wyklýuçatellerde, nauşnik rozetkalarynda we ş.m. oňat emele geliş aýratynlyklary, berkligi gowşatmak ukyby we ýokary güýçli bölekleri berilýum misiň ornuny tutup bilýänligi sebäpli giňden ulanylýar. beriliniň düzümi.Pes.Önümler ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Wire

  Mis-nikel-kremniý garyndy sim

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy siminiň aýratynlyklary: arassa mis we nikel güýç, poslama garşylyk, gatylyk, garşylyk we termoelektrik häsiýetlerini ep-esli gowulaşdyryp, garşylyk temperatura koeffisiýentini peseldip biler.Önümleriň ulanylyşy Elektrik, elektr ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Rod

  Mis-nikel-kremniý garyndysy

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndysy, häzirki emele getirýän bölekler üçin CuNi1.5Si bilen deňeşdirilende has erginli ergin, gaty ýagyşly gurluşy bar we ikisini hem gurşun çarçuwalary üçin maslahat berýär. dykyzlaryň ýokary berkligi we elektrik geçirijiligine, güýjüne we dynç alşyna ýokary talaplary bolan birleşdiriji üçin.Önümler ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Foil

  Mis-nikel-kremniý garyndy folga

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy folga owadan reňk, ýokary geçirijilik, elektrik ýyladyş, poslama garşylyk, okislenme garşylygy, ýokary güýç, ýokary berklik, gaty gatylyk, ýadawlyga garşylyk, elektroplatasiýa, kebşirlemek we ş.m. artykmaçlyklara eýedir. howa, ...
 • White Copper Tube Condenser Tube for Ship Heat Exchange

  Gämi ýylylyk çalşygy üçin ak mis turba kondensator turbasy

  Giriş Ak mis turbasy monel turbasyna degişlidir, eger mis matrisa goşulan nikelden ýasalan bolsa, onda ak mis turbasy, eger mis, demir, marganes we nikel matrisasyna goşulan beýleki elementlerden ýasalan bolsa, onda monel turbasy.“Monel 400” garyndysynyň gurluşy ýokary güýçli bir fazaly gaty ergin we bir fazaly austenit gurluşydyr.Iň uly dozada, iň köp ulanylýan a poslama garşy ergin ...
 • High Toughness Good Plastic Cupronickel Wire

  Highokary berklik Gowy plastik kubronikel sim

  Giriş Ak mis sim, esasy element, kümüş ak, metal ýalpyldawuk nikel bilen mis esasy garyndysy, şonuň üçin ak mis adyny alýar.Mis bilen nikel biri-biri bilen gaty eräp biler we şeýlelik bilen üznüksiz gaty ergin emele getirer, ýagny biri-biriniň näçeräk paýyna garamazdan, ýöne hemişe bir fazaly ergin.Önümler ...
 • Semi-Hard Cupronickel Rod Hardened White Copper Rod

  Hardarym gaty kubronikel hasasy gaty mis mis hasasy

  Giriş Ak mis çybygyň poslama garşylygy we orta güýji, ýokary plastikligi bar, yssy we sowuk ýagdaýlarda basylyp bilner we gowy elektrik häsiýetine eýe.Gurluş materiallary hökmünde ulanmakdan başga-da, möhüm ýokary garşylyk we termokupl garyndysydyr.Önümler üçin programma ...
 • Spot Slit White Copper Strip with High Corrosion Resistance

  Highokary poslama garşy ak reňkli ak mis zolak

  Giriş Ak mis lentanyň ajaýyp ýalpyldawuklygy, gowy sowuk işleýşi, oňat süýşmegi, poslama garşylygy, ýadawlyga garşylygy, ýokary çeýeligi, elektron we mehaniki aýratynlyklary we gorag aýratynlyklary bar.Önümleriň ulanylyşy Gurluş, elastik e ... ýaly elektrik materiallaryny ýasamakda giňden ulanylýar.
 • B10 B25 Corrosion-Resistant Strong White Copper Plate

  B10 B25 Poslama çydamly güýçli ak mis plastinka

  Giriş Ak mis örtük, esasy ergin hökmünde nikelli mis erginidir.Mis plastinka bäş kategoriýa bölünýär: adaty mis plastinka, demir mis plastinka, marganes mis plastinka, sink mis plastinka we alýumin mis plastinka.“Cupronickel” esasy goşundy elementi hökmünde nikel bilen mis esasly garyndydyr.Kümüş-ak we metal ýalpyldawuk, şonuň üçin oňa “cupronickel” diýilýär.Mis we nikel her otda çäksiz eräp biler ...
 • Casting Copper Alloy Copper Casting Professional Production

  Mis guýma mis guýma mis guýma hünär önümçiligi

  Giriş Döküm mis garyndysyny ýasamak, ekstruziýa, çuňňur çyzmak we çyzmak arkaly deformasiýa edip bolmaz.Mis garyndysy, bir ýa-da başga-da birnäçe element goşulan arassa misden ýasalan ergin.Önümleriň ulanylyşy Awtoulag we motosikl, aragatnaşyk, täze energiýa, elektron enjamlary, elektrik energiýasy gurallary, pow ...
 • Cast Copper Customization for Mechanical Parts Products

  Mehaniki bölek önümleri üçin mis guýulmagy

  Giriş Bürünçden ýasalan aýratynlyklar: 1. processingokary gaýtadan işlemegiň takyklygy, 0,1 mm-de tekizlik.2. Gowy elektrik geçirijiligi we ýylylyk geçirijiligi bilen ýokary güýç, deformasiýa aňsat däl.3. Görnüşiň ýokary görnüşi, gaýtadan işlenenden soň Ra1.6.4. Machineokary işleýiş takyklygy, bökdençsiz gurnama gurluşy.Önümler ...
 • Global Sales of Cast Copper-Nickel Alloys

  Mis mis-Nikel erginleriniň global satuwy

  Giriş Beýleki mis erginleri bilen deňeşdirilende, guýlan ak mis gaty gowy mehaniki we fiziki aýratynlyklara, oňat süýümlilige, ýokary gatylyga, owadan reňklere, poslama garşylyga we çuňňur çyzgy aýratynlyklaryna eýedir.Gämi gurluşygy, nebithimiýa, elektrik enjamlary, gurallar, lukmançylyk enjamlary, gündelik zerur zatlar, senetçilik we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/7