nybjtp

Nikel-stann mis

 • Custörite ýasalan nikel-galaýy-mis turbalaryny öndürmekde ýöriteleşýär

  Custörite ýasalan nikel-galaýy-mis turbalaryny öndürmekde ýöriteleşýär

  Giriş Nikel-stannum mis turbasynyň gowy poslama garşylygy, ajaýyp poslama garşylygy, ýokary dartyş güýji, güýçli gurluşyk, ajaýyp işleýşi, pes tehniki hyzmaty, işleýşi we uzak ömri ýaly köp peýdaly häsiýetleri bar.Bu häsiýetler nikel-galaýy-mis turbalaryny dürli ugurlarda başarnykly edýär we amaly programmalarda möhüm rol oýnap biler.Önümler ...
 • Nikel-galaýy-mis tabaklaryň ýokary takyklygy we uly göwrümli sanawy

  Nikel-galaýy-mis tabaklaryň ýokary takyklygy we uly göwrümli sanawy

  Giriş Mis-nikel-galaýy listinde gowy stres gowşatma garşylygy, orta güýji, orta geçirijiligi, sowuk işlemegi, elektroplatirleme we kebşirleýiş aýratynlyklary bar. Şeýle hem ýokary güýç we berklik, ajaýyp poslama garşylyk, gowy elektrik vakuum öndürijiligi, ferromagnit we ş.m.
 • Kabel çyrasy üçin nikel-galaýy-mis sim

  Kabel çyrasy üçin nikel-galaýy-mis sim

  Giriş Nikel-stannum mis sim, poslamaga garşy häsiýetleri görkezýär, olary deňizde ulanmakda, şeýle hem çyglylygy we çyglylygy ýokary bolan ýerlerde täsirli edýär.Şeýle simler elektrik energiýasy senagaty, elektrik energiýasy bilen işleýän otlylar, tramwaýlar, trolleýbuslar, deňiz senagaty we ş.m. ýaly pudaklar üçin örän peýdalydyr. Poslama garşylygy we öz elektrik geçirijiligi bilen bu aýratynlykda möhüm rol oýnap biler ...
 • Mis-nikel-galaýy çybyklar geýmäge we poslama garşydyr

  Mis-nikel-galaýy çybyklar geýmäge we poslama garşydyr

  Giriş Mis Nikel Tin, C72500, Fosfor bürünçiniň güýjüni we Nikel Kümüşiň poslama garşylygyny elektrik geçirijiligini köp ýitirmezden ýörite işlenip düzüldi.Ilkibaşda telekommunikasiýa birikdirijilerinde ulanmak üçin işlenip düzülen, açyk arassa ýer islenýän programmalarda kabul edildi.Önümler ...
 • Qualityokary hilli köp maksatly Nikel galaýy mis lentasy

  Qualityokary hilli köp maksatly Nikel galaýy mis lentasy

  Giriş Mis-nikel-galaýy zolagy ýokary güýçliligi, oňat işleýşi, ýylylyga garşylygy, poslama garşylygy we ownuk ýylylygy bejermek deformasiýasyna eýedir. Mis Nikel Tin, C72500, fosfor bürünçiniň güýjüni we Nikel Kümüşiň poslama garşylygyny elektrik geçirijiligini köp ýitirmezden ýörite işlenip düzüldi.Ilkibaşda telekommunikasiýa birikdirijilerinde ulanmak üçin işlenip düzülen programmalarda ...