nybjtp

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Bak Mis Co., Ltd.

(mundan beýläk Bak diýilýär) 2009-njy ýylda esaslandyrylan Hytaýda giňden tanalýan mis öndüriji.

Biz näme edýäris

Bakyň esasy önümleri mis we mis garyndy listleri, zolaklar, folga, çybyklar, simler, turbalar we ýörite şekilli mis materiallary önümleri, birleşdirilen materiallar, ýokary tehnologiýaly materiallar we ş.m.Elektrik desgalarynda, elektroniki maglumatlarda, awtoulaglarda, tehnikalarda, gämilerde, howa giňişliginde we esasy enjamlarda we beýleki ugurlarda doly derejeli, dürli-dürli, dürli-dürli we ýokary tehniki ülňüli mis önümleri giňden ulanylýar.

Bak ähli taraplardan çeşmeleriň, tehnologiýanyň, markanyň, dolandyryşyň, bazaryň doly artykmaçlyklaryndan peýdalanýar, hemişe “Dogruçyllyk, innowasiýa, ösüş we hyzmatdaşlyk” işewürlik pelsepesine eýerýär, agzybirlige, ösdürip ýetişdirmäge, höweslendirmäge, işgärlere üns berýär we seredýär bilelikde sosial gymmatlyk döretmek üçin hyzmatdaşlar.

zs2
about4

Geljekde has gowy bolarys

Geljekki ösüşde Bak "Şaha çykanda ýaşyllygy ýatda saklaň, Gurluşyk platformasynda intellektiň çuňňur ösdürilmegini" ösdürer, Ösüşe Ylmy Düşünjäni ulanar, ösüş tertibini täzelär, senagat ýerleşişini we önüm gurluşyny yzygiderli optimizirlär, täzeligi güýçlendirer. ylym we tehnologiýa, özgertmeleriň we kämilleşdiriş tizligini çaltlaşdyryň, “Müşderiniň bahasyny dörediň.ajaýyp kompaniýany döretmek, pudagyň görkezijisi bolmak, dünýädäki senagat ösüşine goşant goşmak ”.

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, Bak yzygiderli özüne bolan ynamy we üýtgewsiz yhlasy gazandy.Strategiki meýilnamalaşdyrmagyň täze tapgyrynyň durmuşa geçirilmegine we Barkeriň bökdençsiz ösüşine ýetmek üçin birleşmegi dowam etdireris.Bakyň geljeginiň has giňişlige we has gowy geljege eýe boljakdygyna ynanýarys.Kompaniýa, halkara dostlarynyň biziň toparymyza iş alyp barmak üçin gelmegini mähirli garşylaýar.Geliň, elleşip, has uly şöhrat döredeliň.