nybjtp

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Bak Mis Co., Ltd.

(mundan beýläk Bak diýilýär) 2009-njy ýylda esaslandyrylan Hytaýda giňden tanalýan mis öndüriji.

Biz näme edýäris

Bakyň esasy önümleri mis we mis erginleri, zolaklar, folga, çybyklar, simler, turbalar we ýörite görnüşli mis materiallary önümleri, birleşdirilen materiallar, ýokary tehnologiýaly materiallar we ş.m.Elektrik desgalarynda, elektron maglumatlarynda, awtoulaglarda, tehnikalarda, gämilerde, howa giňişliginde we esasy enjamlarda we beýleki ugurlarda doly derejeli, dürli-dürli, dürli görnüşli we ýokary tehniki ülňüli mis önümleri giňden ulanylýar.

Bak ähli taraplardan çeşmeleriň, tehnologiýanyň, markanyň, dolandyryşyň, bazaryň doly artykmaçlyklaryndan peýdalanýar, hemişe “Dogruçyllyk, innowasiýa, ösüş we hyzmatdaşlyk” biznes pelsepesine eýerýär, jebislige, ösdürip ýetişdirmäge, höweslendirmäge, alada edýär we işgärleri bilelikde sosial gymmatlyk döretmek üçin hyzmatdaş hasaplaýar.

zs2
takmynan4

Geljekde has gowy bolarys

Geljekki ösüşde Bak “Şahamça çykanda ýaşyly ýadyňyza salyň, Gurluşyk platformasynda akyl ösdürip ýetişdiriň” ösüş ýoluny dowam etdirer, Ösüşe Ylmy dünýägaraýşyny ulanar, ösüş tertibini täzelär, senagat ýerleşişini we önüm gurluşyny yzygiderli optimizirlär, ylym we tehnologiýanyň täzeligini güýçlendirer, özgeriş tizligini ýokarlandyrar, “Müşderiniň gymmatyny dörediň”.ajaýyp kompaniýa öwüriň, pudak görkezijisine öwrüliň, dünýädäki senagat ösüşine goşant goşuň ”.

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, Bak öz-özüne ynam we üýtgewsiz yhlas gazandy.Strategiki meýilnamalaşdyrmagyň täze tapgyrynyň durmuşa geçirilmegine we Barkeriň bökdençsiz ösüşine ýetmek üçin birleşmegi dowam etdireris.Bakyň geljeginiň has giň we has gowy geljege eýe boljakdygyna ynanýarys.Kompaniýa, halkara dostlarynyň biziň toparymyza iş alyp barmak üçin gelmegini mähirli garşylaýar.Geliň, elleşip, has uly şöhrat döredeliň.