nybjtp

Arsen bürünç

 • H70 H85 Manufacturers Supply Arsenic Brass Tube

  H70 H85 öndürijileri Arsen bürünç turbasyny üpjün edýärler

  Giriş Reňkli metal turbanyň bir görnüşi bolan bürünç turbasy, basylan we çekilen turba.Mis turbalary güýçli we poslama çydamly we häzirki zaman potratçylar üçin ähli ýaşaýyş täjirçilik binalarynda suw turbalaryny, ýyladyş we sowadyjy turbalary oturtmak üçin ilkinji seçim boldy.Önümleriň goýmasy ...
 • High Corrosion Resistant Arsenic Plus Brass Rods

  Corrokary poslama çydamly “Arsenic Plus” bürünç çybyklary

  Giriş Duz goşulan metallary gaýtadan işleýän material çybyklary, reňkli metallary gaýtadan işleýän material çybyklarynyň bir görnüşidir.Highokary öndürijilikli ýa-da ýokary öndürijilikli geçiriji çybyk bar.Mis we mis folga garyndysyndan ýasalan esasy materialdyr.Ajaýyp poslama garşylygy bilen arassa we aýdyňdyr.Performanceokary öndürijilikli mehaniki enjamlar we beýleki gämi gurluşyk we gaýtadan işleýän önümler bilen üpjün ediň ...
 • Arsenic Brass Wire Made in China Manufacturers

  Hytaý öndürijilerinde öndürilen arsen bürünç sim

  Giriş Arsen bilen goşulan bürünç simiň gowy mehaniki aýratynlyklary, yssy ýagdaýynda gowy plastikligi, sowuk ýagdaýynda kabul ederlikli plastikligi, oňat işleýşi, süýümi kebşirlemegi we kebşirlemegi, poslama garşylygy, magnitli däl, aşaga çydamly we oňat süýümliligi bar.Simler, adatça, gyzgyn togalanan arseniki goşulan mis çybyklardan çekilmezden çekilýär (ýöne kiçi sim ululyklary aralyk dykylmagy talap edip biler).Pr ...
 • Manufacturers Supply Arsenic Brass Strips in Stock

  Öndürijiler aksiýada Arsen bürünç zolaklaryny üpjün edýärler

  Giriş Bürünç gaty oňat plastisitlidir (bürünçdäki iň gowusy) we ýokary güýji, oňat işleýşi, aňsat kebşirlemegi, umumy poslama, süýümliligi, kebşirlemegi, çuňňur çyzylmagy, örtük we poslama garşylygy gowy.Önümleriň ulanylyşy Esasan dürli birikdirijiniň maşyn gurluşygy üçin ulanylýar ...
 • H68H70 Marine Arsenic Brass Plate

  H68H70 Deňiz Arsenik bürünç plastinka

  Giriş Arsen bürünç plastinkasynyň çig maly dört sany arsen bürünç bolup, adaty bürünç esasynda köp mukdarda arsenik goşmak arkaly emele gelýär.Az mukdarda arsen dezinifikasiýa poslamasynyň öňüni alyp biler we erginiň poslama garşylygyny hasam gowulandyryp biler.Arsen bürünçinde poslama döwülmegi stres etmek meýli bar, şonuň üçin sowuk iş turbalary üçin pes temperaturany peseltmek üçin stres ýeňilliklerini ýerine ýetirmek zerurdyr....