nybjtp

Synag enjamlary

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
hili
SPECTRO analizatory

SPECTRO analizatory

Spektrometr, spektrometr hökmünde hem tanalýar, göni okamak spektrometri hökmünde giňden tanalýar.Fotomultipleýer turbalary ýaly fotodetektorlar bilen dürli tolkun uzynlyklarynda spektral çyzyklaryň intensiwligini ölçän enjam.
Ark we uçgun tolgunmasy (ark uçgun OES) ulanyp, optiki emissiýa spektroskopiýasy, metal nusgalarynyň himiki düzümini kesgitlemek üçin yz metal derňewini saýlamagyň usulydyr.Gysga derňew wagty we mahsus takyklyk sebäpli, garyndy uçgun optiki emissiýa spektrometri ulgamlary garyndylary gaýtadan işlemäge gözegçilik etmekde has täsirli.
Ark uçgun spektrometrleri önümçilik sikliniň köp ugurlarynda ulanylyp bilner, gelýän gözleg, metal gaýtadan işlemek, ýarym taýýar we taýýar önümiň hiline gözegçilik we metal materiallaryň himiki düzüminiň seljerilmegini talap edýän beýleki köp sanly programma.

Geçirijilik synag guraly

Sanly el bilen saklanýan metal geçirijilik synagy (geçirijilik ölçeýjisi) eddy toky kesgitlemek prinsipini ulanýar we iş böleginiň elektrik geçirijilik talaplaryna laýyklykda ýörite işlenip taýýarlanylýar we işleýşi we takyklygy taýdan metal pudagynyň synag standartlaryna laýyk gelýär.

Geçirijilik synag guraly
Dartyş synag enjamy

Dartyş synag enjamy

Dürli materiallar üçin gurallaryň we enjamlaryň statiki ýük, dartyş, gysyş, egilmek, gyrkmak, ýyrtmak, gabmak we ş.m. ýaly mehaniki öndürijilik synaglary üçin ulanylýan mehaniki güýç synag enjamy.Plastmassa örtükler, turbalar, profiller, plastmassalar Film we kauçuk, sim we kabel, polat, aýna süýüm we beýleki materiallaryň dürli fiziki we mehaniki häsiýetleri synag material taýdan ösdürmek üçin işlenip düzülendir we fiziki emläk synagy, öwrediş gözlegleri, hil gözegçiligi we ş.m. üçin dürli materiallar dürli enjamlary talap edýär, bu hem synagyň göwnejaý geçirilmegi we synag netijeleriniň takyklygy üçin möhüm faktor.Göçürmäni ölçemek üçin import edilen fotoelektrik kodlaýjyny ulanyp, gözegçilik ediji, ölçemek, gözegçilik, hasaplamak we saklamak funksiýalaryny birleşdirýän güýçli ölçeg we gözegçilik programma üpjünçiligi, oturdylan bir çipli mikrokompýuter gurluşyny kabul edýär.Stressi, uzalmagy (ekstensometr talap edilýär), dartyş güýji we elastik moduly awtomatiki hasaplamak funksiýasyna eýedir we netijeleri awtomatiki hasaplaýar;iň ýokary nokady, döwülýän nokady, güýç bahasyny ýa-da görkezilen nokadyň uzalmagyny awtomatiki ýazýar;prosesi we synag egrisini dinamiki görkezmek we maglumatlary gaýtadan işlemek üçin kompýuter ulanýar.Synagdan soň maglumatlary gaýtadan seljermek we redaktirlemek üçin egrini ulaldyp bolar we hasabat çap edilip bilner.Önümiň öndürijiligi halkara ösen derejesine ýetdi.

Sanly displeý Wikers gatylyk synagy

Senagat mikroskopiki gural, bu gural mehanika, optika we ýagtylyk çeşmesinde özboluşly we takyk dizaýny kabul edýär, bu bolsa indentasiýa şekilini has düşnükli we ölçegi has takyklaşdyrýar.

Sanly displeý Wikersiň gatylygy barlaýjy
Faceerüsti gödeklik synagy

Faceerüsti gödeklik synagy

Gödeklik ölçeýjisine ýerüsti çişlik ölçeýji, ýerüsti gutarýan metr, ýerüsti çişlik detektory, gödekligi ölçeýji gural, çişlik ölçeýji, gödeklik barlaýjy we beýleki atlar hem diýilýär.Highokary ölçeg takyklygynyň, giň ölçeg aralygynyň, aňsat işleýşiniň, aňsat göterijiliginiň we durnukly işiniň aýratynlyklaryna eýedir we dürli metal we metal däl işlenen ýüzleri ýüze çykarmakda giňden ulanylyp bilner.El bilen saklanýan aýratynlyklar, önümçilik ýerinde ulanmak üçin has amatly.Ajaýyp elektromagnit päsgelçilik ukyby bilen daşky görnüşi dizaýny, berk we çydamly.

Metal geçirijiniň garşylyk synagy

Metal material garşylyk görkezijisi, esasan, metal simleriň, barlaryň, plitalaryň ýa-da metal geçirijileriň beýleki görnüşleriniň garşylygyny ölçemek üçin ulanylýar.we milli standartlar.Bu gural, metal simler, metal plitalar we metal bloklar ýaly dürli geçiriji materiallar üçin synag we synag enjamlary üçin amatlydyr.

Metal geçiriji-garşylyk-synag ediji