nybjtp

Synag enjamlary

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
quality
SPECTRO analyzer

SPECTRO analizatory

Spektrometr, spektrometr diýlip hem atlandyrylýar, göni okamak spektrometri hökmünde giňden tanalýar.Fotomultipleýer turbalary ýaly fotodetektorlar bilen dürli tolkun uzynlyklarynda spektral çyzyklaryň intensiwligini ölçän enjam.
Ark we uçgun tolgunmasy (ark uçgun OES) ulanyp, optiki emissiýa spektroskopiýasy, metal nusgalarynyň himiki düzümini kesgitlemek üçin yz metal derňewini saýlamagyň usulydyr.Gysga derňew wagty we mahsus takyklyk sebäpli, garyndynyň gaýtadan işlenişine gözegçilik etmek üçin ark uçgun optiki emissiýa spektrometri ulgamlary has täsirli.
Ark uçgun spektrometrleri önümçilik sikliniň köp ugurlarynda ulanylyp bilner, şol sanda gelýän gözleg, metal gaýtadan işlemek, ýarym taýýar we taýýar önümiň hiline gözegçilik we metal materiallaryň himiki düzüminiň seljerilmegini talap edýän köp sanly goşundy.

Geçirijilik synagy guraly

Sanly elde saklanýan metal geçirijilik synagy (geçirijilik ölçeýjisi) eddy toky kesgitlemek prinsipini ulanýar we iş böleginiň elektrik geçirijilik talaplaryna laýyklykda ýörite işlenip düzülýär we işleýşi we takyklygy boýunça metal önümçiliginiň synag standartlaryna laýyk gelýär.

Conductivity Test Instrument
Tensile testing machine

Dartyş synag enjamy

Dürli materiallar üçin gurallaryň we enjamlaryň statiki ýük, dartyş, gysyş, egilmek, gyrkmak, ýyrtmak, gabmak we ş.m. ýaly mehaniki öndürijilik synaglary üçin ulanylýan mehaniki güýç synag enjamy.Plastmassa örtükler, turbalar, profiller, plastmassalar Film we kauçuk, sim we kabel, polat, aýna süýüm we beýleki materiallaryň dürli fiziki we mehaniki häsiýetleri synag material taýdan ösmek üçin işlenip düzülendir we fiziki emläk synaglary üçin zerur synag enjamlarydyr, Okuw gözlegleri, hil gözegçiligi we ş.m. Dürli materiallar dürli gurallary talap edýär, bu hem synagyň göwnejaý geçirilip bilinjekdigi we synag netijeleriniň takyklygy üçin möhüm faktor.Göçürmäni ölçemek üçin import edilen fotoelektrik kodlaýjyny ulanyp, gözegçilik ediji, ölçemek, gözegçilik, hasaplamak we saklamak funksiýalaryny birleşdirýän güýçli ölçeg we gözegçilik programma üpjünçiligini öz içine alýan bir çipli mikrokompýuter gurluşyny kabul edýär.Stressi, uzalmagy (ekstensometr talap edilýär), dartyş güýji we elastik moduly awtomatiki hasaplamak we netijeleri awtomatiki hasaplamak funksiýasyna eýedir;iň ýokary nokady, döwülen nokady, güýç bahasyny ýa-da görkezilen nokadyň uzalmagyny awtomatiki ýazga alýar;Synagyň prosesi we synag egrisi we maglumatlary gaýtadan işlemek üçin kompýuter ulanýar.Synagdan soň maglumatlary gaýtadan seljermek we redaktirlemek üçin egrini ulaldyp bolar we hasabat çap edilip bilner.Önümiň öndürijiligi halkara ösen derejesine ýetdi.

Sanly displeý Wikers gatylyk synagy

Senagat mikroskopiki gural, bu gural mehanikada, optikada we ýagtylyk çeşmesinde özboluşly we takyk dizaýny kabul edýär, bu bolsa indentasiýa şekilini has düşnükli we ölçegi has takyklaşdyrýar.

Digital display Vickers hardness tester
Surface Roughness Tester

Faceerüsti gödeklik synagy

Gödeklik ölçeýjisine ýerüsti çişlik ölçeýji, ýerüsti gutarnykly ölçeýji, ýerüsti çişlik detektory, gödekligi ölçeýji gural, gödeklik ölçeýji, gödeklik barlaýjy we beýleki atlar hem diýilýär.Highokary ölçeg takyklygynyň, giň ölçeg aralygynyň, aňsat işlemegiň, aňsat göterijiligiň we durnukly işiň aýratynlyklaryna eýedir we dürli metal we metal däl işlenilen ýüzleri ýüze çykarmakda giňden ulanylyp bilner.El bilen saklanýan aýratynlyklar, önümçilik ýerinde ulanmak üçin has amatly.Ajaýyp elektromagnit päsgelçilik ukyby bilen daşky görnüşi dizaýny, berk we çydamly.

Metal geçirijiniň garşylyk synagy

Metal material garşylygy barlaýjy, esasan, metal simleriň, barlaryň, plitalaryň ýa-da metal geçirijileriň beýleki görnüşleriniň garşylygyny ölçemek üçin ulanylýar.we milli standartlar.Bu gural, metal simler, metal plitalar we metal bloklar ýaly dürli geçiriji materiallar üçin enjamlary barlamak we synag etmek üçin amatlydyr.

Metal-Conductor-Resistivity-Tester