nybjtp

Önümler

 • Copper-nickel-silicon Alloy Tube

  Mis-nikel-kremniý garyndy turbasy

  Giriş Mis-nikel-kremniy garyndy turbalary rölelerde, jübi telefonynyň böleklerinde, wyklýuçatellerde, nauşnik rozetkalarynda we ş.m. oňat emele geliş aýratynlyklary, berkligi gowşatmak ukyby we ýokary güýçli bölekleri berilýum misiň ornuny tutup bilýänligi sebäpli giňden ulanylýar. beriliniň düzümi.Pes.Önümler ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Wire

  Mis-nikel-kremniý garyndy sim

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy siminiň aýratynlyklary: arassa mis we nikel güýç, poslama garşylyk, gatylyk, garşylyk we termoelektrik häsiýetlerini ep-esli gowulaşdyryp, garşylyk temperatura koeffisiýentini peseldip biler.Önümleriň ulanylyşy Elektrik, elektr ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Rod

  Mis-nikel-kremniý garyndysy

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndysy, häzirki emele getirýän bölekler üçin CuNi1.5Si bilen deňeşdirilende has erginli ergin, gaty ýagyşly gurluşy bar we ikisini hem gurşun çarçuwalary üçin maslahat berýär. dykyzlaryň ýokary berkligi we elektrik geçirijiligine, güýjüne we dynç alşyna ýokary talaplary bolan birleşdiriji üçin.Önümler ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Foil

  Mis-nikel-kremniý garyndy folga

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy folga owadan reňk, ýokary geçirijilik, elektrik ýyladyş, poslama garşylyk, okislenme garşylygy, ýokary güýç, ýokary berklik, gaty gatylyk, ýadawlyga garşylyk, elektroplatasiýa, kebşirlemek we ş.m. artykmaçlyklara eýedir. howa, ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Tube

  Fosfor turbasynyň deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis turbasy, adatça güýç ýygylygy reňkli induksiýa peçleri bilen ereýär.Temperatureokary temperaturaly arassa mis sorujy güýçli, gazyň gelip çykyşyny azaltmak üçin mümkin boldugyça ereýär we degişli fosfor deoksidasiýa misini ýapmak we ýokarlandyrmak üçin hasaplanan kömür ulanylýar.Önümler ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Wire

  Fosfor siminiň deoksidlenen mis

  Giriş Fosforyň deoksidlenen mis siminiň çig maly, ýokary fosfor konsentrasiýasy we galan fosfor mukdary bolan misdir.Fosfor misiň geçirijiligini düýpgöter peseldýändigi sebäpli, fosfor deoksidlenen mis adatça gurluş materialy hökmünde ulanylýar.Geçiriji hökmünde ulanylsa, az galyndy fosfor deoksidlenen mis saýlanmalydyr.Önümler ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Rod

  Fosfor Rod tarapyndan deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis çybygynyň gowy ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylygy we ajaýyp işleýşi bar, inçe urulmagyna, uzalmagyna, çişmegine, ýugrulmagyna, aýlanmagyna, çuňňur urulmagyna, gyzgyn ýasama we kebşirleýiş işlerine eýe.Üýtgedilen garyndy esasan dürli nebit üpjünçiligi, suw üpjünçiligi, gaz üpjünçiligi turbageçirijisi, çuňňur çyzgy bölekleri we kebşirleýiş bölekleri üçin ulanylýar.Önümler ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Strip

  Fosfor zolagy bilen deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis zolagy gowy kebşirleýiş ukybyna we sowuk egilmek ýerine ýetirijiligine eýedir, adatça "wodorod keseli" ýok, gaýtadan işlenip we peselýän atmosferada ulanylyp bilner, ýöne oksidleýji atmosferada gaýtadan işlemek we ulanmak üçin amatly däl.TP1-iň galyndy fosfory TP2-den az, şonuň üçin onuň elektrik we ýylylyk geçirijiligi TP2-den has ýokary....
 • Deoxidized Copper by Phosphor Sheet

  Fosfor sahypasy tarapyndan deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis örtüginiň çig maly ýokary arassa çig mallary eretmek, mis suwuklygynda we oksofil fosforynda (P) emele gelen kislorody deoksidleşdirmek we kislorodyň mukdaryny 100PPm-den peseltmek, şeýlelik bilen süýümliligini, poslama garşylygyny ýokarlandyrmak, malylylyk geçirijiligi, kebşirleýiş, çyzuw prosesi, ýokary temperaturada wodorod siňdiriş hadysasy ýüze çykmaýar.Pro ...
 • Various Specifications of High-Purity Oxygen-Free Copper Tubes

  Highokary arassa kislorodsyz mis turbalarynyň dürli aýratynlyklary

  Giriş Kislorodsyz mis turbanyň gurluşy gaty, poslama aňsat däl we ýokary basyşly garşylyk dürli şertlerde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, gyzyl mis oňat kebşirleme ukybyna eýedir we sowuk we termoplastiki gaýtadan işlemek arkaly dürli ýarym taýýar önümlere we taýýar önümlere gaýtadan işlenip bilner.Önümler ...
 • Production of TU1 TU2 Oxygen-Free Copper Rods Can be Tinned

  TU1 TU2 Kislorodsyz mis çybyklary öndürip bolýar

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis çybyk materialy Kislorodsyz mis kislorod ýa-da deoksidizator galyndysy bolmadyk arassa misdir.Actuallyöne aslynda gaty az mukdarda kislorod we käbir hapalar bar.Standart boýunça kislorodyň mukdary 0,003% -den, haramlygyň umumy mukdary 0,05% -den, misiň arassalygy 99,95% -den ýokary däldir.Önümler ...
 • High Conductivity and High Purity Oxygen-Free Copper Wire

  Conokary geçirijilik we ýokary arassalyk Kislorodsyz mis sim

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis sim gowy elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine, poslama garşylygy we gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna eýedir we kebşirlenip we örtülip bilner.Az mukdarda kislorod elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine we işleýşine az täsir edýär.Önümler üçin amaly programma ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/15