nybjtp

Önümler

 • Mis-nikel-kremniý garyndy turbasy

  Mis-nikel-kremniý garyndy turbasy

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy turbalary, gowy emele getiriş aýratynlyklary, ýokary berkligi gowşatmak ukyby we orta geçirijilikli ýokary güýçli bölekler sebäpli berilý mis mis beriliniň düzümini çalşyp bilýän rölelerde, jübi telefon böleklerinde, wyklýuçatellerde, nauşnik rozetkalarynda we ş.m. giňden ulanylýar.Pes.Önümler ...
 • Mis-nikel-kremniy garyndy sim

  Mis-nikel-kremniy garyndy sim

  Giriş Mis-nikel-kremniniň garyndy siminiň aýratynlyklary: arassa mis we nikel güýç, poslama garşylyk, gatylyk, garşylyk we termoelektrik häsiýetlerini ep-esli gowulaşdyryp, garşylyk temperatura koeffisiýentini peseldip biler.Önümleriň ulanylyşy Elektrik, elektr ...
 • Mis-nikel-kremniy garyndy hasasy

  Mis-nikel-kremniy garyndy hasasy

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndysy, häzirki göterýän emele gelen bölekler üçin CuNi1.5Si bilen deňeşdirilende has erginli garyndydyr. Örän ýagyşly gurluşy bar we gaty berkligi talap edýän gurşun çarçuwalary üçin hem-de elektrik geçirijiligine, güýjine we rahatlygyna ýokary talaplar bilen birleşdiriji üçin maslahat berýär.Önümler ...
 • Mis-nikel-kremniý garyndy folga

  Mis-nikel-kremniý garyndy folga

  Giriş Mis-nikel-kremniý ergin folga owadan reňk, ýokary geçirijilik, elektrik ýyladyş, poslama garşylyk, okislenme garşylygy, ýokary güýç, ýokary berklik, ýokary gatylyk, ýadawlyga garşylyk, elektroplatasiýa, kebşirlemek we ş.m. artykmaçlyklara eýe, howa giňişliginde giňden ulanylýan önümler, ...
 • Fosfor turbasynyň deoksidlenen mis

  Fosfor turbasynyň deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis turbasy, adatça, ýygylykly reňkli induksiýa peçleri bilen ereýär.Temperatureokary temperaturaly arassa mis sorujy güýçli, gazyň gelip çykyşyny azaltmak üçin mümkin boldugyça ereýär we degişli fosfor deoksidasiýa misini ýapmak we ýokarlandyrmak üçin hasaplanan kömür ulanylýar.Önümler ...
 • Fosfor siminiň deoksidlenen mis

  Fosfor siminiň deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis simiň çig maly, ýokary fosfor konsentrasiýasy we galan fosfor mukdary bolan misdir.Fosfor misiň geçirijiligini düýpgöter peseldýändigi sebäpli, gurluş materialy hökmünde fosfor deoksidlenen mis ulanylýar.Geçiriji hökmünde ulanylsa, az galyndy fosfor deoksidlenen mis saýlanmalydyr.Önümler ...
 • Fosfor Rod tarapyndan deoksidlenen mis

  Fosfor Rod tarapyndan deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis çybygynyň gowy ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylygy we ajaýyp işleýşi bar, inçe urulmagyna çydamly, uzaldylan, pyrlanýan, ýugrulan, aýlanýan, çuňňur urýan, gyzgyn ýasalan we kebşirleýiş gaýtadan işlemek.Üýtgedilen garyndy esasan dürli nebit üpjünçiligi, suw üpjünçiligi, gaz üpjünçiligi turbageçirijisi, çuňňur çyzgy bölekleri we kebşirleýiş bölekleri üçin ulanylýar.Önümler ...
 • Fosfor zolagy bilen deoksidlenen mis

  Fosfor zolagy bilen deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis zolagy kebşirleýiş işine we sowuk egilmek ýerine ýetirijiligine eýedir, köplenç "wodorod keseli" tendensiýasy ýok we peseldilýän atmosferada gaýtadan işlenip we ulanylyp bilner, ýöne oksidleýji atmosferada gaýtadan işlemek we ulanmak üçin amatly däl.TP1-iň galyndy fosfory TP2-den az, şonuň üçin onuň elektrik we ýylylyk geçirijiligi TP2-den has ýokary....
 • Fosfor sahypasy tarapyndan deoksidlenen mis

  Fosfor sahypasy tarapyndan deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis örtüginiň çig maly ýokary arassa çig mallary eretmek, mis suwuklygynda we oksofil fosforda (P) emele gelen kislorody deoksidleşdirmek we kislorodyň mukdaryny 100PPm-den peseltmek, şeýlelik bilen süýümliligini, poslama garşylygy, ýylylyk geçirijiligi, kebşirleme, çyzuw prosesi ýüze çykmaýar.Pro ...
 • Pokary arassa kislorodsyz mis turbalarynyň dürli aýratynlyklary

  Pokary arassa kislorodsyz mis turbalarynyň dürli aýratynlyklary

  Giriş Kislorodsyz mis turbanyň gurluşy gaty, poslamagy aňsat däl we ýokary basyşa garşylyk dürli şertlerde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, gyzyl mis kebşirleýiş ukybyna eýedir we sowuk we termoplastiki gaýtadan işlemek arkaly dürli ýarym taýýar önümlere we taýýar önümlere gaýtadan işlenip bilner.Önümler ...
 • TU1 TU2 Kislorodsyz mis çybyklary öndürip bolýar

  TU1 TU2 Kislorodsyz mis çybyklary öndürip bolýar

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis çybyk materialy Kislorodsyz mis kislorod ýa-da deoksidizator galyndysy bolmadyk arassa misdir.Actuallyöne aslynda gaty az mukdarda kislorod we käbir hapalar bar.Standart boýunça kislorodyň mukdary 0,003% -den, haramlygyň umumy mukdary 0,05% -den, misiň arassalygy 99,95% -den ýokary däldir.Önümler ...
 • Condokary geçirijilik we ýokary arassa kislorodsyz mis sim

  Condokary geçirijilik we ýokary arassa kislorodsyz mis sim

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis sim gowy elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine, poslama garşylygy we gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna eýedir we kebşirläp we örtüp bolýar.Az mukdarda kislorod elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine we işleýşine az täsir edýär.Önümler üçin programma ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/15