nybjtp

Seriumyň galaýy fosfor bürünç ergininiň häsiýetlerine täsiri

Synaglar, seriniň mikrostrukturasyna täsirini subut etdigalaýy-fosfor bürünçDökülen, birmeňzeş we gaýtadan gurlan QSn7-0.2 garyndysy.Tor has inçe bolýar we däne gurluşy deformasiýa bilen arassalanandan soň hasam arassalanýar.Seýrek toprak keriýine az mukdarda goşulsa, garyndydaky zyýanly hapalary arassalap ýa-da zyýanly täsirini ýok edip biler we mis bilen garylyp, däne araçäklerinde ýa-da dänelerinde dargadylan CuCeP intermetal birleşmeleri emele getirip biler.Ownuk gara tegmillerde paýlanan bu ikinji tapgyrlar, ergin gurluşyny arassalaýar we keriumyň goşulmagy erginiň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýar we tokaý galasy bürünçinde keriumyň optimal mukdarynyň 0,1% boljakdygy kesgitlenildi. Tokaý galaýy bürünç garyndysynyň hemmetaraplaýyn işleýşini netijeli gowulandyrýan we mis garyndy materialynyň hyzmat ediş möhletini aýdýan -0,15%.
Galaýy fosfor bürünçiniň gatylygy we dartyş güýji bilen list nusgalarynyň uzalmagy we seriý mazmunynyň arasyndaky baglanyşyk.Galaýy fosfor bürünçiniň güýji we gatylygy önümiň keriumynyň köpelmegi bilen artar, ýöne keriumyň mukdary 0,125% -den geçse, önümiň güýji we gatylygy ep-esli artmaz;uzalmagy keriumyň mazmuny bilen ýokarlanýar.Sesiň ýokarlanmagy birneme azaldy.Garyndynyň mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmagy göz öňünde tutup, galaýy fosfor bürünçiniň iň oňat kerium mukdary 0,1% -0.15%.Keriýiň düzümi gaty ýokary bolsa, garyndynyň plastikligi gaty azalar;keriumyň düzümi gaty pes bolsa, seýrek toprak elementleriniň garyndysyna güýçlendiriji täsiri bolmaz.


Iş wagty: 26-2022-nji maý