nybjtp

Hrom sirkonium misiniň häsiýetnamalary we ulanylyşy

Hrom zirkonium mis. geçirijilik, köýnek garşylygy we könelişmek garşylygy gowy, garrylyk bejergisinden soň gatylygy, güýji, elektrik geçirijiligi we ýylylyk geçirijiligi ep-esli gowulaşýar, kebşirlemek aňsat.Motor kommutatorlarynda, nokat kebşirleýjilerinde, tikin kebşirleýjilerinde we ýokary temperaturada güýç, berklik, geçirijilik we ýol görkezijisini talap edýän beýleki böleklerde giňden ulanylýar.

Elektrik uçguny diýseň ideal aýnanyň ýüzüni ýok edip biler we şol bir wagtyň özünde oňat dikligine eýe bolup, inçe ýaly arassa gyzyl mis bilen gazanmak kyn bolan täsirlere ýetip biler.Hrom zirkonium misinde gowy elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, ýokary gatylygy, könelmegine garşylyk, partlama garşylygy, ýarylmaga garşylygy we ýokary ýumşadyjy temperaturasy, kebşirleýiş wagtynda az ýitgi, kebşirlemegiň tizligi we kebşirlemegiň umumy bahasy pes.Birleşýän kebşirleýiş maşynlarynyň degişli turba armaturlary üçin amatly, ýöne elektroplatirleme işiniň ortaça görkezijisi.Programma Bu önüm, kebşirlemek, aragatnaşyk maslahatlary, kontaktlary üýtgetmek, blok bloklary we awtoulag, motosikl we barrel (bankalar) ýaly maşyn öndürýän pudaklarda kebşirleýiş kömekçi enjamlary üçin dürli materiallarda giňden ulanylýar.Aýratynlyklar Barlar we tabaklar spesifikasiýalarda doly we müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
Hil talaplary:
1. Geçirijiligi ölçemek üçin eddy tok geçirijilik ölçegini ulanyň.Üç nokadyň ortaça bahasy ≥44MS / M2.Gatylygy Rokwelliň gatylygy standartyna esaslanýar we üç nokadyň ortaça bahasy ≥78HRB.Suw sowadylandan soň asyl gatylygy bilen deňeşdirilende, gatylygy 15% -den peseldip bolmaz.


Iş wagty: 27-2022-nji maý