nybjtp

Myhmanhananyň bezegi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Myhmanhananyň bezegi

Taslamanyň salgysy: Şanhaý, Hytaý
Material: bürünç, mis gönüburçly turba, mis plastinka, mis profil
Taslama Giriş: Myhmanhananyň bezeg materiallary, metal bezegi we peýza. Eskizleri
Işewürlik gerimi: myhmanhananyň derwezeleri, myhmanhananyň metal bezegi, ýörite şekilli desgalar, galereýa panjaralary, peýza. Pawilýonlary, garaşyň.

Hotel-decoration1

Mis materialy başlangyç üweýişden taýýar önüme çenli gaty seresaply işlemegi, soňraky döwürde reňk bilen deňeşdirilmegini talap edýär.Hut şunuň ýaly çylşyrymly iş sebäpli bezeg asylly görüner.

Hotel-decoration2

Hotel-decoration3

Häzirki wagtda her kimiň bezege bolan islegi barha artýar we öndürijiler müşderiniň isleglerine görä hemişe täze mis materiallaryny ösdürýärler.

Mis materiallarynyň görnüşleri Häzirki wagtda misiň esasy görnüşleri aşakdakylardyr: Mis materiallarynyň bäş görnüşi bar: bürünç, bürünç, çüýşe, gyzyl mis, mis garyndysy we ş.m.

Bürünç: Onda pos ýok, poslama we gowy plastisit aýratynlyklary bar.

Bürünç: güýçli poslama garşylyk.

Cupronickel: Mis-nikel garyndysynyň ýerleşişi ýokary mehaniki aýratynlyklara eýedir.

Gyzyl mis: Ajaýyp elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylygy, süýümliligi we ýokary plastikligi bar we iň oňat mis gapy materialy hasaplanýar.
Mis garyndysy: matrisa we bir ýa-da birnäçe element goşulan arassa misden ýasalan garyndy.