nybjtp

Mis turbasy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Mis turbasy

Taslamanyň salgysy: Çingdao, Hytaý
Material: Bürünç
Taslamanyň giriş: Europeanewropaly mis basgançaklar
Iş meýdany: Mis tegelek turba, mis meýdança turbasy, bürünç plastinka

Mis gaty metal, poslama çydamly we zaýalanmak aňsat däl.Himiki işjeňlik yzygiderliligi gaty pes, diňe kümüşden, platinadan we altyndan has ýokary, şonuň üçin öndürijiligi gaty durnukly.Atmosferada mis mundan beýläk okislenmeginiň we poslamagynyň öňüni almak üçin öz mis oksidi filmini ösdürýär.Şol döwürdäki köp demir gurallary poslap, hatda oksidleri we kül öndürýän hem bolsa, mis henizem gowy işleýär.Mis agaçdan has uzak dowam edýär we daşdan has çydamly.

Mis hem ekologiýa taýdan arassa materialdyr we konsentrasiýalary hemişe tebigy gurşaw üçin howpsuz çäklerde bolýar.Mis galyndysyz gaýtadan işlenip bilner.Hatda gaýtadan işlenen mis hem asyl mis aýratynlyklaryny saklaýar.Mis, tebigy aýratynlyklary we baýlygyň, kaşaňlygyň, dabaralylygyň we ýylylygyň häsiýetleri sebäpli "adamlaşdyrylan metal" diýlip hem atlandyrylýar.

Mis bezegi özboluşly artykmaçlyklary bilen gurluşykda giňden ulanyldy.Mis basgançaklar ýokary derejeli binalaryň, esasanam suw we ýyladyş ulgamlarynyň saýlamagydyr.

Mis çydamly we gaýtadan ulanylýar.Mis özüne çekiji reňki, atmosfera poslama garşylygy we ýuwaş-ýuwaşdan tebigy howa bilen ajaýyp patina öwrüldi.Şeýle hem dürli özüne çekiji reňklere we ýalpyldawuklara gaýtadan işlenip bilner.

Mis bezeg materialy hökmünde ýokary güýç, owadan görnüş, güýçli çydamlylyk, ýangyna garşy durmak, wagty tygşytlamak, aňsat deformasiýa, amatly gurnama we gaýtadan işlemek ýaly estetiki häsiýetlere eýedir.Diňe gadymy binalarda däl, eýsem häzirki zaman köpçülikleýin binalarda, täjirçilik binalarynda we ýaşaýyş jaýlarynda-da barha köp ulanylýar.Gurluşyk pudagynda Lvliang mis senagaty adamlara özboluşly görnüşi, nepisligi we ajaýyp stili bilen gözelligiň lezzetini berýär.Adamzat taryhynda mis taryhyň ösüşine möhüm we täsirli täsir edipdir.Olar döwrüň önümi we taryhy ösüş depginini esasan çaltlaşdyrdylar.