nybjtp

Mis gapy, mis potolok

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Mis gapy, mis potolok

Taslamanyň salgysy: Çingdao, Hytaý
Material: mis
Taslamanyň giriş: myhmanhananyň üçegi, myhmanhananyň gapy çarçuwasy
Iş meýdany: mis plastinka, mis çyzyk, mis profil

Copper-door,-Copper-ceiling1
Copper-door,-Copper-ceiling2
Copper-door,-Copper-ceiling3

Ilki bilen arassa mis awtomat gapynyň umumy stili ýönekeý we sahy, misiň hili bolsa ýumşak we durnukly.Umumy äheňden, bina tutuşlygyna dabaraly we durnukly duýgy berýär.Estetika nukdaýnazaryndan häzirki wagtda Europeanewropa görnüşindäki mis gapylaryň käbiri jikme-jik nagyşlarynda günbatar binagärlik bezeg elementlerini hem özüne çekýär.Mysal üçin, mis gapynyň iki gapdalynda Dorik, Ionik, Korintos we beýleki nusgawy grek we rim stilleri ulanylýar.Sütün stili, umumy duýgy ajaýyp.Reňkler nepisligini ýitirmän ajaýyp, baý we durnukly, gadymy baýlykda täze pikirler bar.

Mis önümleri adaty materiallardan has çydamly, diňe bir deformasiýa we döwmek meselesi bolman, eýsem suw geçirmeýän we poslama garşy häsiýetlere eýe bolup, ömri has uzyn.

Şunça ýyllyk ösüşden soň, özümize yzygiderli ynam we üýtgewsiz yhlas gazandyk.Strategiki meýilnamalaşdyrmagyň täze tapgyrynyň durmuşa geçirilmegini öňe sürmek we bökdençsiz ösüş gazanmak üçin birleşmegi dowam etdireris.Geljekde has giňişligiň we has gowy geljegiň boljakdygyna ynanýarys.Halkara dostlaryň toparymyza iş alyp barmak üçin gelmegini mähirli garşylaýarys.Geliň, elleşip, has uly şöhrat döredeliň.